Presentation / Kontakt

  Supported  Education 

Hem                 Tjänster                      Forskning                      Presentation/Kontakt

Eva Bengtsson


Min bakgrund

Jag är Studie- och yrkesvägledare med ett stort intresse för en fördjupad vägledningsprocess. Jag har alltid velat hjälpa människor att både bestämma yrkesinriktning och hitta den kraft och inspiration som krävs för att uppnå sina mål. I många år arbetade jag för socialtjänsten, med arbetslösa ungdomar och inom socialpsykiatrin. Min erfarenhet är att metodstyrda verksamheter ger det bästa stödet till sina deltagare och att Supported Education är en av de bästa metoderna.


Aktionsmetoder har jag också använt i många sammanhang. Jag är utbildad inom både pedagogiskt drama och psykodrama. 2014 skrev jag klart en magisteruppsats där jag undersökte hur dramametoder kan fördjupa vägledningsprocessen. Den finns publicerad:

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A786977&dswid=-6159


Sedan 2004 har jag haft mitt företag Daimon Hb och har gradvis gått från att vara både anställd och företagare till att nu arbeta enbart i egen regi. Jag utbildar, handleder, vägleder och tar konsultuppdrag. Mer information finns på: www.daimon.se


Utbildningar

Jag uppdaterar ständigt min kompetens och gör allt jag kan för att vara insatt i det senaste inom vägledning, rehabilitering och personlig utveckling. Allt som kan hjälpa mina klienter! Här är ett urval:

Supported Education (Korevaar)

IPS, YES och Supported Employment (Veckla AB, Misa, Lunds universitet)

Magister i Utbildningsvetenskap (Stockholms universitet)

Dramapedagog (Stockholms universitet)

Examinerad Studie- och yrkesvägledare (Lärarhögskolan i Stockholm)

Psykodramaledare (PsykodramaAkademin)

Certifierad Coach (Christian Mickelsen)

Certifierad utbildare (Jack Canfield)

Fortbildningar inom utbildningsområdet (Vägledarkalendariet, Skolverket)

Stresshantering/Inner Space Techniques (Clairvision School of Meditation)

KBT – Kognitiv beteendeterapi & MI – Motiverande samtal (Karolinska institutet)

Access arbetsmarknadsprogram (Urkraft, OCN Sweden AB, Halmstad högskola och Framsikt AB)


eva@supportededucation.se

070 816 4816

Anna-Karin Bengs


Min bakgrund

Jag är leg. arbetsterapeut med bred erfarenhet av  arbetsrehabilitering/ arbetsmarknadsinsatser främst inom socialpsykiatri. Målgrupper har varit personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosociala problem, missbruk samt lindrig utvecklingstörning.


I mina verksamheter har jag medverkat i projekt som bidragit till utveckling av metoder och arbetssätt som syftar till att stödja en rehabiliteringsprocess - enligt ett återhämtningsinriktat arbetssätt. För den enskilde handlar det om att erbjudas stöd att välja, skaffa och behålla anställning/genomföra studier. Jag har också intresserat mig för motivations- och stödjande arbete för att utveckla beredskap hos individen inför en förändring, som det t.ex. innebär att börja studera!


Inom rehabiliteringsområdet har jag haft förmånen att studera, pröva och  implementera metoden Supported Education. För individen innebär metoden möjlighet att genomföra studier eller att fullfölja tidigare avbrutna studier, i syfte att komma vidare till anställning och egen försörjning. Att det också betyder möjlighet att välja sin egen väg, styra sitt eget liv gör att det för mig känns extra meningsfullt!

Sedan början av 2018 driver jag företaget SINOM och arbetar dessutom deltid som rehabiliteringskoordinator inom primärvård.


Jag är medförfattare till rapporten

Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv – en bild av Supported Education under svenska förhållanden, som ingår i FoUs skriftserie inom funktionshinderområdet,

2010 – 2013.

http://fou-sodertorn.se/wp-content/uploads/2016/09/Rapport-nr-116.pdf


Utbildningar

Arbetsterapeutprogrammet (Karolinska Institutet)

IPS – Individual Placement and Support (Lunds universitet)

Rehabiliteringskoordination (Karolinska Institutet)

Supported Education (Korevaar)

SE - Supported Employment (Misa AB)

Div. kortare utbildningar och handledningsinsatser:

IPS – Individual placement and support (Veckla AB)

Arbetsförmågebedömning - instrumenten AWP, AWC, WRI ,WEIS (Linköpings universitet)

EMPAD - Empowering Adults With Mental Illness For Learning And Social Inclusion (Fountian House)

MI - Motiverande samtal (Scott)

Personlig utveckling genom egen terapi samt i grupp inom Gestaltterapi (Gestalt Akademin)


akb@supportededucation.se   

070 684 3132